Stimați părinți

Părinții/Reprezentanții legali ai copiilor cu vârstacuprinsă între 3 și 6 ani pot solicita înscriereacopiilor lor în unități de învățământ depunând, pelocurile libere rămase după operațiunea de reînscrieri, o cerere-tip de înscriere la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune, însoțită de documentele justificative.

ACTE NECESARE:

 1.  cerere-tip de înscriere;(DESCARCA DE AICI)
 2. copie de pe certificatul de naștere al copilului;
 3. copie de pe actele de identitate ale părinților/ reprezentantului legal;
 4. hotărâri judecătorești (dacă este cazul);
 5. adeverință de angajat pentru fiecare dintrepărinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioadaconcediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea înînvățământul antepreșcolar;
 6. alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilorgenerale sau specifice de înscriere și care sunt analizate întimpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anuluișcolar, următoarele documente:

 1. adeverință de la medicul de familie în care se menționează respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
 2. avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înaintede a începe frecventarea unității.

ORAR

 • depunerea cererilor LUNI-VINERI 8:00-17:00

CRITERII DE DEPARTAJARE

Criterii generale de departajare:

 1. copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la data de 1 septembrie;
 2. domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuiadintre părinți/al reprezentantului legal este situat înapropierea unității de învățământ undepărintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 3. cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. existența unui document care dovedește beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită încondițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare; e) existența unui document care dovedește este în grija unui singur părinte (familiemonoparentală)/existența unui document care dovedește părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau maimulți copii (familie numeroasă);
 5. ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadreazăîn una dintre situațiile:
 • pensionat în conformitate cu prevederile legale;
 • cu certificat de handicap;
 • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documentedoveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientareșcolară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 2. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anulșcolar pentru care se face înscrierea.

Criterii specifice de departajare:

 1. fratele sau sora copilului  au frecventat grădinița în aniiprecedenti, în unitatea noastră;
 2. unul dintre membrii familiei, rude până la gradul III esteangajat în sistemul de învățământ;
 3. copilul     împlinească 3 ani până la data de 31 decembrie 2024.

LOCURI DISPONIBILE  AN ȘCOLAR 2024-2025 DUPĂ ETAPA DE REÎNSCRIERE

GRUPA

ALTERNATIVĂ EDUCAȚIONALĂ

LIMBA DE PREDARE

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NUMĂR GRUPE

NUMĂR PREȘCOLARI

MICĂ

TRADIȚIONAL

ROMÂNĂ

PRELUNGIT

1

19

MIJLOCIE

TRADIȚIONAL

ROMÂNĂ

PRELUNGIT

1

0

MARE

TRADIȚIONAL

ROMÂNĂ

PRELUNGIT

3

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, SATU MARE

GRUPA

ALTERNATIVĂ EDUCAȚIONALĂ

LIMBA DE PREDARE

FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NUMĂR GRUPE

NUMĂR PREȘCOLARI

MICĂ

TRADIȚIONAL

ROMÂNĂ

PRELUNGIT

1

20

MIJLOCIE

TRADIȚIONAL

ROMÂNĂ

PRELUNGIT

1

2

MARE

TRADIȚIONAL

ROMÂNĂ

PRELUNGIT

2

3

CALENDARUL ÎNSCRIERII copiilor preșcolari în anul școlar 2024 – 2025

Etapa de reînscrieri : 20 – 24 mai 2024

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează o frecventezeși în anul școlar următor.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere dupăfinalizarea etapei de reînscrieri 24 mai 2024, ora 14.00

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri :

 • 27 mai – 14 iunie2024
 • 27 – 31 mai 2024 (colectare cereri)
 • 3 – iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)
 • 6 – 10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua optiune)
 • 11 – 12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia optiune)

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelordepuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanțiilegali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limitalocurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheiereaetapei de reînscrieri.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libererămase după prima etapă de înscrieri 14 iunie 2024, ora 14.00

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri :

 • 17 iunie – 5 iulie 2024
 • 17 – 21 iunie 2024 (colectare cereri)
 • 24 – 26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima optiune)
 • 27 iunie1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a- a douaoptiune)
 • 2 – 4 iulie 2024 (procesare cereri Faza a III-a – a treia optiune)

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurilelibere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelordepuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanțiilegali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereride înscriere depuse.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libererămase după a doua etapă de înscrieri 5 iulie 2024, ora 14.00

Etapa de ajustări : 19 – 29 august 2024

La această etapă au acces urmatoarele categorii de copii:

 • copiii care au rămas nerepartizati după derularea celor douăetape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
 • copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizuluinegativ al CJRAE/CMBRAE;
 • copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământulpreșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (1), lit.b) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificărileși completările ulterioare.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere dupăetapa de ajustări 30 august 2024, ora 14.00