Aici copilul dumnevoastră este acasă

Criterii generale și specifice de departajare pentru înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

  • unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;
  • unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare sunt:

  • Copilul împlinește vârsta de trei ani până la data de 31.12.2022 (copie certificat de naștere copil)
  • domiciliul părinților/ tutorilor/susținătorilor legali sau al unuia dintre aceștia se află în vecinătatea unității de învățământ preșcolar (copie după BI/CI al părinților/ tutorilor/susținătorilor legali, dovada condiției de tutore/susținător legal-procură notarială/ hotărâre judecătorească)
  • locul de muncă al părinților/ tutorilor/susținătorilor legali sau al unuia dintre aceștia se află în vecinătatea unității de învățământ preșcolar (adeverință de salariat)
  • existența unor frați/surori înmatriculați/înmatriculate în unități școlare din vecinătatea unității de învățământ preșcolar (adeverință care atestă calitatea  de elev eliberată de unitatea școlară)
  • domiciliul bunicilor se află în vecinătatea unității de învățământ preșcolar (declarație  pe propria răspundere a părinților și copie după BI/CI  bunici)

          În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinți este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, respectiv: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate anterior, apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționate.

          Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale menționate anterior. Părintele va depune documentele doveditoare pentru criteriile specifice stabilite  în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

Director, ȘUTA Doina