Aici copilul dumnevoastră este acasă

Plan de dezvoltare instituțională

Dezbătut și avizat în Consiliul Profesoral din 10.11.2021

Aprobat în Consiliul de Administrație din 10.11.2021

I. CONTEXT  LEGISLATIV

        Planului  de dezvoltare instituțională  pe termen lung 2021-2025  a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 • Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011;
 • Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OM nr. 5.447/31.08.2020;
 •  Regulament de ordine interioară la nivelul G.P.P. Nr.7 Satu Mare;
 • Curriculum pentru educație timpurie, Anexa la OMEN nr. 4694/02.08.2019;
 •  OMEC nr. 4.247/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin OMECTS nr. 6.143/2011;
 • Hotărârea de Guvern nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie;
 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
 • Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS  nr. 5.079/2016, publicat înMonitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 22 ianuarie 2018;
 • OMECTS nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind  formării continuă a  personalului didactic din învățământul preuniversitar;
 • Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19;
 • Ordinul nr.5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității in cadrul unităților/instituțiilor de învățămant în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea imbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 • Ordin nr.5.196 din 03.09.2021,  privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusuil SARS-Cov -2;

II. ARGUMENT

Actualul Proiect de dezvoltare instituțională are în vedere dezvoltarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7 Satu Mare în perioada 2021-2025.

 Viabilitatea pe 4 ani a fost aleasă ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației Naționale,  Curriculum pentru educație timpurie 2019,  modificări ce se referă la structura nivelului preșcolar, recrutarea personalului la nivelul unității, precum și evoluția economică a zonei în care se află situată grădinița.

Grădinița reprezintă cadrul organizat și competent , cu responsabilități majore multiple în viața unei comunități pentru educarea copiilor. Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat și științific procesul de instruire și educarea a copiilor, proces început în familie și de adaptare a acestora la solicitările societății, de transmitere tinerei generații a valorilor culturale și morale necesare comportamentului și integrării lor în societatea contemporană.

  Întocmirea Proiectului planului de dezvoltare instituțională s-a realizat plecând de la o radiografie realistă asupra mediului extern în care activează  grădinița și asupra mediului organizațional intern prin consultarea părților interesate, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității educaționale:

 • scăderea numărului de copii, ca urmare a scăderii natalității;
 • schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale;
 • politica managerială a grădiniței și a comunității locale.

Analiza SWOT  a permis o evaluare echilibrată și exigentă a resurselor și mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici îl au  asupra activității grădiniței, avându-se în vedere  următoarele aspecte:

 • un curriculum cu un cadru pedagogic larg, care stabilește principiile pentru susținerea dezvoltării copiilor prin practici educaționale și de îngrijire care răspund nevoilor și potențialului copiilor;
 • un curriculum care abordează dezvoltarea holistică  a copiilor în domenii largi pentru dezvoltare și susține relizarea unui echilibrul adecvat între învățare și dezvoltarea armonioasă a  personalității;
 • un curriculum cu un accent puternic pe comunicare, interacțiune și dialog ca factori cheie care susțin învățarea și starea de bine a copiilor, prin crearea de mesaje semnificative/ relevante  pentru copil și pe sentimentul apartenenței la grup;
 • un curriculum care încurajează personalul să lucreze în mod colegial și să-și evalueze permanent piedicile, prin observare și documentarea experiențelor de învățare ale copiilor, prin implicarea părinților ca parteneri egali, astfel încât să răspundă nevoilor și potențialului tuturor copiilor;
 • un curriculum care include cooperarea cu părinții, cu comunitatea locală și promovează valorile democratice, într-un cadru de diversitate socio-culturală;
 • elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită desfășurarea activităților în cadru sincron și asincron;
 • crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne;
 • profesionalizarea actului managerial;
 • formarea și dezvoltarea profesională;
 • asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea peocesului educațional și gestionarea eficientă a acesteia;
 • evaluarea  activității  financiare și achiziționarea de bunuri și servicii.

          S-au reformulat țintele strategice pentru perioada avută în vedere, pentru ca Planul de dezvoltare instuituțională 2021-2025 să răspundă la nevoile grădiniței și să reflecte modificările legislative, cerințele societății actuale și valorile europene.

PDI-ul este pentru noi proiectul de bază pentru dezvoltarea grădiniței pe termen lung – oportunitatea pentru promovarea schimbărilor și a transformărilor pe care le propune comunitatea și societatea  noastră actuală.

În același timp, PDI-ul este conceput ca mijloc de îmbunătățire continuă a calității educației, așa cum este definită și detaliată aceasta în standardele de funcționare și în cele de calitate. Ținta noastră este ca, prin îmbunătățire și evoluție, prin conceperea și elaborarea din perspectiva calității, PDI-ul să devină el însuși –  un sistem de asigurare a calității.

III.    PREZENTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 SATU MARE

III.1. Date de identificare:

 • Unitatea de învățământ functionează  într-o zonă centrală a orașului  situată pe Strada 1 Decembrie 1918, nr. 7, localitatea Satu Mare, cu an de construcție 1898. Momentan este reabilitată  prin fonduri europene de către Primăria Satu Mare cu termen de execuție și finalitate 2022;  grupele de copii își desfășoară activitatea la parter în Grădinița cu Program Prelungit Mondiala, Str. Alexiu  Berinde nr. 3-5;
 • Tel: 0261-712252
 • E-mail: gpp7sm@yahoo.ro
 • Ca structură arondată din 01.09.2017 este Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 unitate de învățământ situată în aceeași zonă ca și Grădinița Nr. 7, clădiri vecine pe Strada 1 Decembrie 1918, nr. 9, Satu Mare;
 • Tel: 0261-714091

III. 2. Starea actuală a resurselor umane, materiale și financiare

 • Resursa umană didactică

 Personalul unității G.P.P. Nr. 7  și structură G.P.P. Nr. 1 an școlar 2021-2022

 • Norme
Nr. crt.Categorii de personalNr. norme
1Personal de conducere1
2Personal didactic18
3Personal didactic auxiliar3
4Personal nedidactic13
5Consilier1
6Logoped1
7Medic școlar1
8Asistent medical1
 TOTAL NORME35 bază + 4
 • Cadre didactice
Nr. crt.Modul încadrăriiNr. cadre didactice
1Titulare16
2Detașate1
3Suplinitor calificat2
 TOTAL CADRE DIDACTICE19
 • Grade didactice
Nr. crt.Grade didacticeNr. cadre didactice
1Gradul I16
2Gradul II1
3Definitivat0
4Debutant2
 TOTAL19
 • Resursa umană preșcolară

Plan de școlarizare an școlar 2021- 2022

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Satu Mare
Nr. total grupeNr. total grupe  G.P.P. Nr. 7Nr. total grupe  G.P.P. Nr. 1
954

Repartizarea pe grupe an școlar 2021-2022

Nr. crt.GrupaNr. copii
1Mică48
2Mijlocie85
3Mare68
 TOTAL COPII201
 • Resursa materială
Nr. crt.Tipul de spațiuNr. spații
1Săli de grupă9
2Săli de mese1
3Cabinet metodic2
4Cabinet medical2
5Bucătărie2
6Spălătorie2
7Spații/ grupuri sanitare copii6
8Spații/ grupuri sanitare cadre4
9Birouri administrative5

Fiecare încăpere și spațiu din incinta grădiniței este dotată astfel încât să creeze un ambient plăcut copiilor, dar totodată și un climat educațional favorabil desfășurării unui învățământ de calitate. În ceea ce privește mijloacele de învățământ moderne: calculatoare, aparatura audio-video,  copiatoare, imprimante, putem spune ca acestea sunt suficiente și completează activitatea cadrelor didactice.

Grădinița structură G.P.P. Nr. 1 beneficiază şi de o curte mare, amenajată în luna septembrie a anului școlar 2018 -2019  cu  bănci, tobogane, leagăne, groapă de nisip, aparatură de joacă.

 • Resursa financiară

           Surse de finanțare:

– Bugetul local;

– Bugetul de stat;

– Sponsorizări, donații, asociațiile de părinți: ,,Acasă la căminul 7” și ,,Dăruind pentru grădinița 1”

III. 3.  Relația cu comunitatea locală

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Satu Mare, este o grădiniță de aplicație din 1990, are relații de colaborare cu părinții preșcolarilor, realizând o punte de legătură între educația din familie și cea oferită de personalul grădiniței. Unitatea preșcolară urmărește satisfacerea nevoilor beneficiarilor direcți și indirecți ai educației și întreprinde, în acest sens, o serie de acțiuni, care definesc cultura organizațională a grădiniței.

Unitatea preșcolară colaborează cu mai multe instituții culturale, religioase sau de ordine publică, precum: Primăria municipiului Satu Mare, Biblioteca Județeană, Muzeul Județean, Biserici, Poliția municipiului Satu Mare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, etc.

III. 4. Cultura organizațională

 • Cultura organizațională a unității influențează comportamentul indivizilor și grupurilor din cadrul organizației și are un impact puternic asupra tuturor aspectelor vieții organizaționale;
 • Promovăm ,,valoarea copilului” prin deviza grădiniței ,,Viitorul începe de aici”;
 • Personalul din unitate pledează pentru dreptul la educație și la exprimarea opiniei proprii;
 • Ne adaptăm la nivelul de dezvoltare al societății actuale;
 • Climatul din grădiniță este cald, primitor, chiar familial;
 • Relațiile dintre educatoare sunt de colegialitate, respect și colaborare.
 • Organizam cu copiii manifestări cu prilejul zilelor de  15 Septembrie, 25 Octombrie, 1 Decembrie, 8 Martie, Sărbatoarea Paștelui, 1 Iunie, zile onomastice, sfârșitul anului școlar,  time bulding-uri etc.

Climatul organizațional se caracterizează printr-un ethos profesional reprezentat de un ansamblu de trăsături având ca valori dominante cooperarea,interacțiunea,  munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, ataşament faţă de profesie, entuziasm şi dorinţa de afirmare.

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Se stimulează performanța prin motivarea morală a cadrelor didactice, cărora li se conferă anual titlul  ,,Educatoarea anului”, drept recunoaștere a implicării și atingerii unui nivel ridicat de conduită morală și profesională.

Directorul şcolii are o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei, colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii.

          Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv- educativă, managerială şi administrativ financiară.

IV.     ANALIZA DE NEVOI

IV.1. Analiza mediului intern SWOT

Analiza  de  nevoi  are la bază, analiza mediului intern SWOT a activității desfășurate în Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 în anul școlar 2020-2021 scoate în evidență următoarele:

ANALIZA SWOT

a) CURRICULUM

PUNCTE TARIPUNCTE SLABE
– Grădinița aplică noul context legislativ Curriculum pentru educația timpurie aprobat prin OMEN nr. 4694/ 02.08.2019; – Grădinița  dispune de planuri de învăţământ, programe şcolare auxiliare curriculare (caiete de lucru, ghiduri de aplicare, îndrumătoare metodice, softuri educaţionale, diverse materiale didactice și informaționale); – C.D.Ş. elaborate de cadrele didactice ale grădiniţei; – Accesul cadrelor didactice la Internet, Zoom, WhatsApp, platforma Google Classroom; – Grădinița este centru metodic zonal  nr. 3; – Grădinița  G.P.P. Nr. 7 PJ și structură G.P.P. Nr. 1 este unitate de aplicație pentru Colegiul Național ,,Ioan Slavici”; – Activitate online/ WhatsApp, Platforma Classroom, Zoom  pe baza unei planificări concrete la nivelul grupelor, evidențiate în platform; – Interacțiune eficientă, creativă de colaborare care există între cadrele didactice; – Existenţa unui spaţiu suficient în jurul unităţii de învăţământ, ceea ce permite desfăşurarea unor activităţi în aer liber – parcul grădiniţei, spaţiul verde (gazon şi arbuşti), teren de joacă pentru copii;    – Inexistența unui centru de documentare, a unei săli de lectură, a cabinetului multimedia; – Concentrarea activităţilor pe conţinuturi cu predare online; – Lipsa unui spațiu amenajat pentru desfășurare activităților de educație  fizică și a unor programe educative – programe artistice și serbări;  
OPORTUNITĂȚIAMENINȚĂRI
– Așezarea strategică a unității aproape de centrul orașului; – Accesul rapid la informaţie prin intermediul Internetului, WhatsApp- ului, Zoom- ului, Platformei educaționale Classroom;  – Lipsa unor mijloacelor de învăţământ necesare întăririi caracterului aplicativ al achizițiilor; – Timpul scurt alocat activităţilor în comisii online; – Lipsa de experiență în elaborarea unor proiecte europene; – Contextul medical actual, marcat de pandemia de COVID-19;  

b) RESURSE UMANE

PUNCTE TARIPUNCTE SLABE
– Personal didactic calificat în proportie de 100%; – Management eficient la nivelul Comisiei pentru Curriculum; – Resurse umane cu atribuții de metodist și Corp de experți; – Relaţiile interpersonale (educator-preșcolar, educator – părinţi, educator – educator) existente, creează un climat educaţional deschis, stimulativ; – Participarea unui număr mare de cadre didactice / didactic auxiliar la cursurile de formare continuă şi perfecţionare prin CCD  și online;  – Părinții la serviciu sau cu frații școlari nu dispuneau de aparatură pentru învățământul online; – Implicarea  în derularea unor proiecte şi în activităţile online;  
OPORTUNITĂȚIAMENINȚĂRI
– Creşterea numărului de ofertanţi şi programe de formare pentru dezvoltarea personală şi profesională online; – Sprijinul Asociaţiilor de părinți  ,,Acasă la căminul 7” și ,,Dăruind pentru grădinița 1”; – Disponibilitatea scăzută a părinţilor pentru problemele propriilor copii, datorită problemelor cu care familia se confruntă;

c) RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE

PUNCTE TARIPUNCTE SLABE
– Reabilitarea Grădiniței Nr. 7 prin fonduri europene de către Primăria Satu Mare; – Existenţa unor mijloace moderne de informare online; Toate avizele de funcţionare sunt actualizate: autorizație  sanitară, aviz  PSI, autorizatie ITM;    – Resursele financiare au fost gestionate corespunzător pe capitole și subcapitole; – La structură G.P.P. Nr. 1 s-au demarat lucrările pentru schimbarea instalației electrice; – S-a actualizat site-ul grădiniței la G.P.P. Nr. 7 în proporție de 82%;  – Inexistența autorizației PSI la GPP nr.1; – Părinții nu acordau timp copiilor și mulți nu  dispun de aparatură pentru predarea online;          
OPORTUNITĂȚIAMENINȚĂRI
– Promovarea paginii web; – Posibilitatea antrenării părinţilor în activităţile online cu asigurarea aparaturii IT.   – Colaborarea strânsă cu Primăria pentru alocarea fondurilor necesare; – Obținerii autorizației PSI la G.P.P. Nr. 7 și parcurgerea procedurii la G.P.P. Nr. 1; – Realizarea site-ului grădiniței la G.P.P. Nr. 1;– Lipsa fondurilor financiare pentru dotarea unității cu aparatură IT; – Lipsa resurselor materiale IT pentru părinții care au mai mulți copii;    

d) RELAȚII DE PARTENERIAT

PUNCTE  TARIPUNCTE SLABE
– Implicarea Asociației de părinți în derularea parteneriatelor/ concursurilor locale și județene; – Implicarea cadrelor în activități extracurriculare – parteneriate locale, județene, naționale, internaționale directe și online; – Promovarea  parteneriatelor educaționale: primăria, poliția comunitară, poliția, biserica, biblioteca cu participare directă și online; – Promovarea imaginii grădiniței pe site –ul www.gradinita7-satumare.ro.; – Implicarea cadrelor  şi preșcolarilor în diferite programe de parteneriat cu grădinițe și școli din oraș, județ, internațional online, WhatsApp; – Derularea unor programe educaţionale locale, naționale;  – Insuficienta  pregătire a cadrelor  pentru implicarea în activitatea online; – Disponibilitatea unor factori economici de a veni în sprijinul unităţilor preşcolare;
OPORTUNITĂȚIAMENINȚĂRI
– Formarea personalului didactic pentru întocmirea şi derularea unor programe europene;  – Timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a lor în activităţile online la nivel de grădință; – Pierderea tradițiilor și a obiceiurilor în contextul modernizarii localității și creșterea procesului instructiv – educativ; – Desfiinţarea unor locuri de muncă;  

IV. 2. Analiza mediului extern PESTE

 • Factori politici:

– Legislația:

 • Promovează măsuri și politici educaționale menite să continue dezvoltarea și modernizarea sistemului;
 • Noul Curriculum pentru învățământul preșcolar promovează în mod real educația timpurie;
 • Legislația muncii blochează ocuparea posturilor vacante;
 • Nu favorizează creșterea natalității, prin facilitățile acordate mamelor pentru creșterea copiilor;

– Politicile educaționale ale grădiniței:

 • Atragerea părinților interesați la desfășurarea procesului educațional al grupelor de grădiniță;
 • Preîntâpinarea frecvenței scăzute, a abandonului școlar, educatoarele colaborează sistematic cu părinții copiilor;
 • Părinții reprezintă un factor important în diseminarea realizărilor grădiniței.
 • Factori economici:

– Activitatea economică:

 • Gradul de ocupare a populației în activitățile economice este în procent de peste 75%;
 • Majoritatea părinților ocupați la nivelul localității lucrează și în mediul privat;
 • Slaba dezvoltare a firmelor private nu oferă oportunități de sponsorizare a unității.

– Politica bugetară:

 • Politica bugetară locală asigură resurse financiare suficiente pentru desfășurarea normală a procesului de învățământ;
 • Politica bugetară guvernamentală a permis alocarea fondurilor pentru investiții –reabilitare clădire  Grădinița Nr. 7 cu fonduri europene;
 • Bugetele alocate potrivit cost standard insuficiente. 
 • Factori socio-culturali:

– Atitudinea față de muncă:

 • Atitudinea nepotrivită față de muncă a unor părinți;
 • Nivelul somajului este în creștere;
 • Plecarea părinților la muncă în străinătate a determinat lăsarea copiilor în grija rudelor, bunicilor, dezbinarea unor familii;
 • Reîntoarcerea părinților din străinătate a determinat creșterea motivației pentru frecventarea grădiniței;

– Rata natalității:

 • Scăderea anuală  a numărului de copii din circumscripția școlară;
 • Unitatea fiind plasată într-o zonă de flux de servicii creează locuri de muncă și implicit realizarea planului de școalrizare și de încadrare a personalului unității;

– Nivelul educațional:

 • Instituțiile socio-culturale din localitae sunt interesate de colaborarea cu unitatea de învățământ prin conducerea grădiniței și cadrele didactice și sprijină activitatea extracurriculară.
 • Factorii tehnologici:
 • Creșterea interesului cadrelor didactice pentru implementarea noilor tehnologii în strategiile didactice pentru predarea față în față și online;
 • Utilizarea platformei Classroom, WhatsApp, Zoom, Meet în procesul didactic de predarea sincron și asincron;
 • Existența  programelor TV care pot fi folosite și în scopuri educative;
 • Există rețea telefonică și acces la rețele de telefonie mobilă în 100% din zonă;
 • Acces la rețea de internet în grădinițe, în mediul familial și cablu TV;
 • Acces la pagina web a grădiniței: gradinita7-satumare.ro;
 • Factori  ecologici:
 • Existența  posibilităților de colectare selectivă a deșeurilor;
 • Implicarea în proiecte educaționale a partenerilor specializați în protecția mediului;
 • Derularea proiectelor ecologice pentru amenajarea spațiilor verzi, de protejare a mediului, colectare a deșeurilor.

IV. 3. Fundamentarea noului PDI pe rezultatele proiectului anterior

          Raportându-ne la contextul managerial actual al grădiniței, este dificil să facem o radiografie completă și complexă referitor la realizarea țintelor strategice propuse în precedentul proiect de dezvoltare instituțională, dar sperăm să reușim să stabilim liniile directoare al noului proiect, în mod corect.

          Țintele strategice din vechiul PDI sunt:

1. Dezvoltarea culturii organizaţionale, a ethosului grădiniţei;

2. Dezvoltarea  capacităţii instituţionale pentru promovarea de micro-politici, programe de dezvoltare pentru un management educaţional eficace;

3. Optimizarea, monitorizarea şi evaluarea calităţii procesului educaţional în format tradițional și online;      

4. Promovarea imaginii grădiniței printr-o ofertă educațională, curriculară și extracurriculară atractivă și  pe rețele online;

5.Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte educaţionale locale, judeţene şi naţionale care să lărgească viziunea asupra educaţiei, să asigure implicarea grădiniţei în viaţa comunităţii;

6. Identificarea unor noi surse de finanţare, asociații de părinți, ONG-uri, fonduri europene care să satisfacă nevoile beneficiarului- din perspectiva reabilitării G.P.P. Nr. 7.

V.      MISIUNEA, VIZIUNEA ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE ALE GRĂDINIȚEI

V.  1.  Misiunea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7

          Grădinița  noastră promovează creșterea calității procesului de învățare față în față, cât și în predarea la distanță, pentru a identifica  nevoile fiecărui copil, va organiza contexte educaționale prin care să dezvolte competențele acestora și va sprijini dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.Totodată asigură resursele financiare și materiale necesare implementării unor strategii educaționale moderne în parteneriat  cu părinții și cu comunitatea  pentru asigurarea unei educații de calitate tuturor copiilor .

        Valorile cheie: performanță, calitate, responsabilitate, eficienţă, flexibilitate, inovaţie și respect.

V. 2. Viziunea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7

          Grădinița Nr. 7 va fi întotdeauna locul unde toți copiii își vor defini și dezvolta personalitatea, părinții vor găsi un partener de calitate în educație, iar educatorii vor oferi dăruire profesională. Până în anul 2025 vom fi o grădiniță modernă, recunoscută prin eficiență și profesionalism integrată nevoilor sociale ale comunității.

V. 3.  Obiectivele strategice ale Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7

          Ţintele strategice stabilite de Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 7 pentru perioada 2021-2025, pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper viziunea și misiunea grădiniței, sunt:

Ținta 1 Realizarea unei educații centrate pe copil, care să ofere preșcolarilor posibilitatea dezvoltării competențelor  în acord cu nevoilor personale;

Motivarea alegerii țintei izvorăște din Curriculum-ul pentru educație timpurie, aplicat din 2019, în care se precizează următoarele: ,,Programa şcolară pentru educaţia timpurie valorifică paradigma curriculară centrată pe competenţe şi fundamentează demersurile educaţionale pe copil şi pe activitatea de învăţare a acestuia ca proces, respectiv pe dobândirea unor comportamente care să asigure premisele dezvoltării competențelor cheie mai târziu”.

          Competența este descrisă din perspectiva responsabilității și a autonomiei, drept capacitate dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu pentru dezvoltarea profesională şi personală.

Domenii funcționaleOpțiuni strategicePerioada
Dezvoltarea curriculară– Proiectarea conținuturilor pe baza achizițiilor anterioare ale copiilor, în concordanță cu particularitățile de vârstă și nevoile preșcolarilor; – Organizarea unor activități și campanii antibullying, a campaniei 19 zile de prevenirea abuzurilor și violenței asupra copiilor;2021-2024
Dezvoltarea resursei umane– Participarea cadrelor didactice la activități metodice care  să conducă la înțelegerea și aplicarea educației centrate pe respectarea programului zilnic și a capacității de efort a copiilor în cursul unei zile; – Respectarea regulilor de distanțare fizică pe perioada  pandemiei;2021-2022
Dezvoltarea resurselor material și financiare– Achiziționarea unor ghiduri, auxiliare didactice;  – Oportunitățile preșcolarilor de a interacționa, explora, cerceta prin acțiunea directă cu materialele;2021-2023
Dezvoltarea relaţiilor comunitare– Responsabilizarea factorilor educaționali, a părinților în susţinerea grădiniței prin promovarea activităților interactive; – Identificarea partenerilor pentru realizarea  activităților;2021-2025

Ținta 2 Asigurarea unui mediu educațional care să faciliteze desfășurarea activității instructiv-educative la grupă față în față, cât și predarea la distanță, utilizând instrumente de lucru inovative;  sincron și asincron;

Motivarea alegerii țintei  este legată îndeosebi de necesitatea îmbunătățirii rețelei informatice și achiziționarea de echipamente noi, care să facă față contextului actual, de predare online. De asemenea, particularitățile de vârstă ale preșcolarilor și programa preșcolară impun actualizarea/ inovarea periodică a materialelor didactice, mijloacelor de învățământ implementarea unor metode didactice moderne care necesită și o bază materială modernă, adaptată noilor cerințe.

Domenii funcționaleOpțiuni strategicePerioada
Dezvoltarea curriculară– Amenajare spațiilor educaționale/ zone, sectoare/ centre tematice pentru realizarea curriculumului   centrat pe copil;  – Pregătirea cadrelor didactice pentru desfășurarea activităților sincron și asincron;2021-2023
Dezvoltarea resursei umane– Inițierea unor mese rotunde pentru aprofundarea tehnicilor de amenajare a spațiilor educaționale; – Participarea la activități/ ședințe/ minute    pentru inițierea Platformelor educaționale;2021-2022
Dezvoltarea resurselor material și financiare– Achiziționarea unor kituri, cărți de specialitate, truse pentru sectoarele de activitate;  – Achiziționarea de echipamente IT necesare în predarea la distanță; – Extinderea Platformelor educaționale pentru comunicarea online; – Identificarea surselor de finanțare necesare achiziționării obiectelor de inventar;2021-2024
Dezvoltarea relaţiilor comunitare– Realizarea de proiecte extrabugetare în parteneriat cu Asociațiile de părinți, Primăria, comunitatea locală, ONG-uri;2021-2025

Ținta 3  Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii unității în comunitatea locală prin implementarea unor proiecte și parteneriate educaționale locale/ naționale/ internaționale;

Motivarea alegerii țintei ține de necesitatea promovării imaginii grădiniței, pentru a face cunoscută activitatea cu preșcolarii, în scopul sensibilizării agenților economici, organizațiilor neguvernamentale și a altor instituții, în vederea investirii unor resurse financiare și materiale extrabugetare, pentru buna organizare a procesului didactic.

Domenii funcționaleOpțiuni strategicePerioada
Dezvoltarea curriculară– Identificarea la nivelul grupelor a opționalelor/ asigurarea bazei logistice; – Adaptarea Proiectelor  educaționale coordonate la nivelul unității  la  cerințele curriculare; – Schimb de experiență privind curriculum-ul din diverse țări și aplicarea unor procedee și metode moderne de predare-învățare; – Extinderea educației copiilor în cadrul activităților extarcurriculare;2021-2023
Dezvoltarea resursei umane– Participarea la întălniri de lucru/ mese rotunde pentru promovarea imaginii pozitive a unității; – Responsabilizarea cadrelor didactice / părinților  şi motivarea resursei umane pentru promovarea  activităților extracurriculare;2021-2022
Dezvoltarea resurselor material și financiare– Identificarea fondurilor necesare derulării programelor educaționale; – Achiziționarea  mijloacelor  moderne de comunicare Platforma Classroom, Zoom, WhatsApp; – Dotarea cu mijloace didactice pentru eficientizarea parteneriatelor;2021-2024
Dezvoltarea relaţiilor comunitare– Crearea unor structuri participative pentru realizarea schimbului de informaţii cu exteriorul pentru promovarea imaginii grădiniței direct și online; – Realizarea unor informări în mass-media, pe site-ul grădiniței cu aspecte ale activităților din proiecte; – Stimularea cooperării între grădiniță și instituții similare din țările Uniunii Europene în vederea asigurării calității în educație;2021-2025

Ținta 4  Formarea personalului didactic pentru eficientizarea activităţilor educaţionale față în față și  în mediul online prin participarea la cursuri de formare.

Motivarea alegerii țintei are ca reper contextul social actual, în care activitățile instructiv- educative din martie 2020 până în prezent s-au realizat în mare parte online, iar cadrele didactice au recurs la instrumente de predare sincron și asincron.

Domenii funcționaleOpțiuni strategicePerioada
Dezvoltarea curriculară– Proiectarea, organizarea şi aplicarea metodelor interactive/ activități demonstrative; – Inițierea / Crearea abilităţilor personale, a deprinderilor profesionale privind procesul  educațional;2021-2023
Dezvoltarea resursei umane– Dezvoltarea unor programe de formare pe compartimente de activitate: didactic, didactic auxiliar, nedidactic; – Desfășurarea unor activități online, cu instrumente de lucru sincron și asincron;2021-2022
Dezvoltarea resurselor material și financiare – Crearea bazei materiale pentru susţinerea și promovarea unui învățământ de calitate; – Achiziții aferente, identificarea resurselor;2021-2024
Dezvoltarea relaţiilor comunitare– Colaborare cu reprezentanţi ai ONG-urilor, instituţiilor de învățământ partenere din ţară/ județ municipiu,  CCD-uri.2021-2025

Ținta 5    Modernizarea infrastructurii grădiniței și a bazei tehnico-materiale pentru satisfacerea nevoile beneficiarului;

Motivarea alegerii țintei Grădinița Nr. 7este cuprinsă  de către Primăria Satu Mare în Proiectul de reabilitare prin fonduri europene – investiție pe termen lung 2019-2022. Se impune  dezvoltarea bazei materiale a instituţiei prin achiziții de mobilier modular, materiale didactice / mijloace didactic IT în spațiile educaționale pentru eficientizarea procesului de predare –învățare- evaluare față în față și la distanță;

Domenii funcționaleOpțiuni strategicePerioada
Dezvoltarea curriculară – Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale de calitate prin infrastructură modernă: săli de grupă, cabinete, sală multifuncțională;  – Modernizarea  infrastructurii la G.P.P. Nr. 1 în vederea corelării cu nevoile și cerințele de învățare pe tot parcursul vieții; – Concentarea investițiilor pentru  reparații curente, investiții, achiziții de material didactic și echipamente;2021-2023
Dezvoltarea resursei umane– Asigurarea executării lucrărilor de către personal calificat în specializările aferente; – Îmbunătățirea accesul copiilor la serviciile de îngrijire medicală; – Creșterea calității serviciilor medicale pentru personalul unității; – Menținerea permanentă a avizelor sanitare de funcționare și a avizelor sanitar veterinare pentru cantina de copii; – Asigurarea normelor SSM și PSI;2021-2022
Dezvoltarea resurselor material și financiare– Elaborarea proiectului de buget, proiectului de achiziții ale unității de învățământ; – Extindrea achizițiilor pe SEAP; – Atragerea de fonduri extrabugetare  prin organizarea unor târguri cu ocazia diferitelor evenimente;2021-2024
Dezvoltarea relaţiilor comunitare– Responsabilizarea comunităţii, Primăriei în susţinerea grădiniței; – Identificarea surselor de fințare extrabugetară; – Colaborarea cu mass-media, asociații nonguvernamentale;2021-2025


VI.     PLANIFICAREA TUTUROR ACTIVITĂȚILOR

Ținta 1 Realizarea unei educații centrate pe copil, care să ofere preșcolarilor posibilitatea dezvoltării competențelor  în acord cu nevoilor personale;

Activități managerialeObiectiveTermene/ Stadii de realizareResurseRespon-sabilitățiIndicatori de performanțăEvaluare
– Proiectarea unor activități de învățare care au ca scop dezvoltarea de competențe și valorificarea inteligenței dominante a fiecărui copil;– Proiectarea conținuturilor pe baza achizițiilor anterioare ale copiilor,  în concordanță cu particularitățile de vârstă și nevoile preșcolarilor;2021-2024rapoarte de evaluare inițială, chestionareCadre didactice– Proiectarea activităților curriculare  pornind de la nevoile identificate în concordanță cu achizițiile anterioare ale copiilor;Monitorizare caietul educatoarei Grafic asistențe la activități
– Participarea cadrelor didactice la activități metodice care să conducă la înțelegerea și aplicarea educației centrate pe copil;– Aprofundarea noului curriculum  2019; – Achiziționarea unor ghiduri, auxiliare didactice;2021-2022literatură de specialitateCadre didactice   Comisia pentru curriculum– Adaptarea temelor și conținuturilor la particularitățile de vârstă și individuale;Rapoarte semestriale şi anuale  
– Aplicarea în demersul didactic a unor strategii didactice , precum: învăţarea prin cooperare,învăţarea experienţială ,învăţarea prin descoperire și a unor metode didactice interactive;– Oportunități preșcolarilor de a interacționa, explora, cerceta prin acțiunea directă cu materialele;  2021-2022materialele didactice specifice/diverse portofolii ale copiilor   caietul educatoarei   proiecte didacticeCadre didactice– Realizarea curriculumului prin aplicarea sistematică a unor metode didactice centrate pe educabili;Aplicarea unor metode inovatoare în scopul creșterii performanțelor școlare.   Colaborarea cu metodiștii de la C.N. Ioan Slavici . Observarea comportamentului copiilor
– Stabilirea unor activități de recuperare și acordare de sprijin individual în învățarea copiilor;– Întocmirea unui plan de lucru individualizat; – Respectarea ritmului propriu de învățare al fiecărui copil;  2021-2022plan de lucru individualizat   materiale didactice specificeCadre didactice   Consilierul școlar Logopedul școlar– Grad  ridicat de implicare a preșcolarilor în activități; – Achiziționarea  în proporție de 80% a materialelor specifice;Observarea comportamentului copiilor  
– Proiectarea și desfășurarea unor activități care promovează comportamentul tolerant, antibullying, acceptarea diversității;  – Organizarea unor activități și campanii antibullying, a campaniei 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor; – Organizarea Zilei Educației Incluzive; – Desfășurarea unor acțiuni SNAC;2021-2022materiale didactice specific   calendarul activităților educative   materiale de promovareCadre didactice consilierul școlar Reprez. ai comunității– Satisfacerea beneficiarilor în proporție de 85%Chestionare     Achizițiile comportamentale ale preșcolarilor    
– Implementarea conceptului educațional STEAM în procesul didactic;– – Aplicarea în demersul didactic a unor strategii didactice , precum: învăţarea prin cooperare,învăţarea experienţială ,învăţarea prin descoperire și a unor metode didactice interactive;2021-2022materiale didactice specifice  Cadre didactice Asociațiile de părinți– Gradul de implicare al preșcolarilor în activitățiObservarea comportamnetului copiilor
– Proiectarea și desfășurarea procesului didactic cu respectarea normelor de igienă școlară și a altor reglementări în vigoare;– Respectarea programului zilnic; – Respectarea regulilor de  distanțare fizică pe perioada unei pandemii;2021-2025materiale didactice specifice  Cadre didactice personal didactic auxiliar/ nedidactic– Achiziționarea  în proporție de 70%  a materialelor specifice;  Observarea comportamentelor igenico-sanitare ale copiilor în diverse contexte  
– Realizarea periodică a exercițiilor de simulare în situații  de criză, cutremur, incendiu;– Identificarea partenerilor pentru realizarea acestor activități; – Desfășurarea activităților cu implicarea partenerilor;2021-2025material didactice specificCadre didactice   Reprez. ai comunități, părinți– Satisfacerea beneficiarilor în proporție de 85%;Observarea comportamentului copiilor în contexte diferite Rapoarte semestriale şi anuale

Ținta 2 Asigurarea unui mediu educațional care să faciliteze desfășurarea activității instructiv-educative la grupă față în față, cât și predarea la distanță, utilizând instrumente de lucru inovative;  sincron și asincron;

Activități manageriale  ObiectiveTermene/ Stadii de realizareResurseResponsa-bilitățiIndicatori de performanțăEvaluare
– Dotarea sălilor de grupă / sectoare / zone cu mobilier modular;– Eficientizarea procesului instructiv-educativ;2021-2024  mobilier specificDirector Adminis. partimoniu/ financiar Asociația de părinți-Achiziționarea de mobilier specific în 9 săli de grupă;  Analiza de nevoi Chestionare Evidențe contabile
– Implementarea unor kituri educaționale, cărți de specialitate, truse pentru sectoarele de activitate;  – Alocarea fondurilor necesarea achiziționării materialelor;2021-2025materiale didactice specificeDirector Adminis. partimoniu/ financiar– Satisfacerea nevoilor beneficiarilor în proporție de 87%;  Procese verbale Liste de inventar  
– Achiziționarea unor  laptop-uri pentru dotarea  grupe lor  de copii, camere web; – Achiziționarea de  table multifuncționale;  – Identificarea fondurilor necesare achiziționării obiectelor de inventar;  2021-2024aparatură IT pentru sălile de grupă    Director Adminis. partimoniu/ financiar Asociația de părinți  – Achiziționarea materialelor didactice solicitate: 6 laptopuri2 table interactive – Achiziții în procent de 75%;Proces-verbal de recepție  
– Adaptarea demersului  didactic la condiţiile impuse de pandemie care presupune predarea în sistem hibrid sau exclusiv online;– Pregătirea cadrelor didactive pentru desfășurarea activităților sincron și asincron și exclusiv online;  2021-2022scrisori metodice Platforme de învățareComisia curriculum Comisia CEAC– Performanțe școlare la nivelul fiecărui educabil în parte  în proporție de 70% ;Chestionare Analiza de nevoi  
– Inițierea unor mese rotunde pentru aprofundarea tehnicilor de amenajare a spațiilor educaționale;– Crearea bazei materiale pentru susţinerea și promovarea unui învățământ de calitate;2021-2023scrisori metodice, pliante  Comisia curriculum Cadre didactice– Identificarea  nevoilor   în proporție de 80%;Analiza de nevoi Evidențe
– Dotarea bibliotecii cu cărți pentru copii, lectură de specialitate, softuri educaționale;– Identificarea surselor de finanțare necesare achiziționării obiectelor de inventar;2021-2025        cărți pentru copii, cadre didactice, CD-uri, softuri educaționaleDirector Adminis. partimoniu/ financiar  – Achiziționarea materialelor solicitate în proporție de 90%;Evidențe contabile Procese verbale de predare-primire
– Utilizarea platformelor educaționale Classroon;– Eficientizarea progresului şcolar, elaborarea strategiei recuperatorii după caz;  2021-2023aparatură specificăDirector Adminis. partimoniu/ financiar Asociația de părinți– În procent de 85% performanțe școlare la nivelul fiecărui educabil în parte;     Chestionare Rapoarte  

Ținta 3  Dezvoltarea unei strategii de promovare a imaginii unității în comunitatea locală prin implementarea unor proiecte și parteneriate eucaționale locale/ naționale/ internaționale;

Activități managerialeObiectiveTermene/ Stadii de realizareResurseResponsa-bilitățiIndicatori de performanțăEvaluare
– Elaborarea ofertei curriculare în acord cu interesele/ nevoile copiilor și părinților;  – Identificarea la nivelul grupelor a opționalelor/ asigurarea bazei logistice;  2021-2025procedura CDS   documente aferenteDirector,Cadre didactice Comisia curriculum Asociațiile de părinți– Satisfacerea beneficiarilor în raport de 90%;Chestionare pentru părinți / parteneri
– Personalizarea ofertei  educaţionale a grădiniței prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şibeneficiarilor procesului educaţional;– Promovarea valenţelor educaţionale ale grădiniței, de instituţie deschisă, implicată în comunitatea locală, sensibilă la nevoile copiilor;  2021-2023documente aferenteCadre didactice, Comisia currriculum Asociațiile de părinți– Satisfacerea beneficiarilor în raport de 90%;Analiza de nevoi Rapoarte Broșuri
– Proiecte implementate la nivelul grupelor tradițional și online  – Dezvoltarea parteneriatelor în acord cu cerințele curriculare, domeniile de învățare;2021-2024Documente specificeCadre didactice Asociațiile de părinți– Creșterea cu 5 % a implicării copiilor în activitățile din parteneriat și cu 15% a cadrelor didactice;Portofolii Rapoarte semestriale și la sfârșit de an
– Pregătirea cadrelor didactive pentru desfășurarea activităților sincron și asincron și exclusiv online;  – Promovarea experienţelor positive ale şcolilor implicate în derularea proiectelor finanţate prin programe europene;2021-2023Resurse bugetare sponsorizăriDirector– Popularizarea pe site –ul grădiniței în proporție de 75%;Portofolii Contracte de sponsorizare CD-uri
– Organizarea de parteneriate cu alte grădiniţe, şcoală, obiective de cultură din oraş;  – Implicarea  grădiniței în  activități  extracurriculare  pentru învățarea pe tot parcursul vieții; 2021-2023Documente specifice Resurse bugertareComisia  de proiecte educative Cadre didactice– Organizarea cel puțin unui parteneriat la nivelul fiecărei grupe;Mape, portofolii, Contracte de sponsorizare
– Inițierea unor proiecte Erasmus+;– Stimularea cooperării între  grădiniță și instituții similare din țările Uniunii Europene în vederea asigurării calității în educație;2021-2025Documente legislativeComisia de proiecte  educative Comisia extracuriculară– Elaborarea documentației și aprobarea acesteia; – Numărul de proiecte de finanțare aprobate;  Mape, portofolii, Contracte de sponsorizare CD-uri
– Achiziționarea de materiale necesare derulării proiectelor educaționale / extracurriculare;– Identificarea fondurilor necesare derulării programelor educaționale;2021-2025Referate de necesitateDirector administrator financiarCreșterea cu 10% a achizițiilor de materiale în proiectRapoarte , Porofolii, Procesele verbale de inventar

Ținta 4. Formarea personalului didactic pentru eficientizarea activităţilor educaţionale față în față și  în mediul online prin participarea la cursuri de formare.

Activități manageriale  ObiectiveTermene/ Stadii de realizareResurseResponsa-bilitățiIndicatori de performanțăEvaluare
– Participarea cadrelor didactice  la  cursuri pentru aplicarea metodelor active- participative;– Proiectarea, organizarea şi aplicarea metodelor interactive/activități demonstrative; 2021-2024Oferta de formareResponsabilul cu formarea Comisia CEAC  Educatoare Comisia curriculum– Participarea unui nr. de 10 cadre didactice la cursuri prin CCD  în proporție de 20%  online;  Mese rotunde/ întâlniri online Rapoarte semestriale, anuale  
– Implicarea CEAC în realizarea unui management performant  pentru eficientizarea activităţii instructiv-educative;– Inițierea /  Crearea abilităţilor personale, a deprinderilor profesionale  privind procesul educațional; 2021-2025Documente CEAC, curriculumComisia CEAC Comisia curriculum– Identificarea disfuncționalităților în proporție de 85%;Raport semestrial și anual
– Participarea personalului unității la perfecţionări prin grade didactice, la cursuri de formare continuă, cursuri postuniversitare;– Dezvoltarea unor programe de formare pe compartimente de activitate: didactic, didactic auxiliar, nedidactic;2021-2025oferta de formare chestionareDirector Responsabilul cu formarea  Participarea a cel puțin: 6 cadre didactice 1 didactic auxiliar4 nedidacticAtestate Certificate
– Formarea resursei umane în acord cu nevoile sistemelor de comunicare online;– Desfășurarea unor activități online, cu instrumente de lucru sincron și asincron;2021-2024formatori oferta de formare platforme de învățareDirector Responsabilul cu formarea cadre didactice– Participarea resurselor umane în proporție de 90% ;Certificate Diplome
– Crearea bazei materiale pentru susţinerea și promovarea unui învățământ de calitate;– Achiziții aferente; – Identificarea resurselor;2021-2023resurse bugetare Asociații de părințiDirector Administrator finaciar– Creșterea calitățiii procesului instructiv de predare la preșcolari  cu 10%; – Achiziționarea materialelor aferente cu o creștere de 5%;Rapoarte periodice Întâlniri de lucru

Ținta 5. Modernizarea  infrastructurii grădiniței și a bazei tehnico-materiale pentru satisfacerea nevoile beneficiarului;

Activități managerialeObiectiveTermene/ Stadii de realizareResurseResponsa-bilitățiIndicatori de performanțăEvaluare
– Reabilitarea, modernizarea și flexibilizarea spațiilor de învățare din cadrul G.P.P. Nr. 7  în vederea creșterii calității activităților curriculare;  – Îmbunătățirea accesului la servicii educaționale de calitate prin infrastructură modernă: săli de grupă, cabinete, sală multifuncțională; 2021-2023Primăria Satu Mare   Plan buget        Director Consiliul de administraţie    – Creșterea calitățiii procesului instructiv de predare cu 90%; – Executarea lucrărilor aferente în  5 săli de grupă;  Evidență contabilă monitorizare Foto
– Instructaje aferente cu personalul care  execută lucrările de reabilitare / construcție;  – Asigurarea executării lucrărilor de către personal calificat în specializările aferente;2021-2025Fișe specificeEchipa de proiect– Participarea unui nr.  de 20 persoane la instructj  din 25;Rapoarte periodice
– Asigurarea serviciilor medicale în acord cu normativele în vigoare pentru copii și personalul unității;  – Îmbunătățirea accesul copiilor la serviciile de îngrijire medicală; – Creșterea calității serviciilor medicale pentru personalul unității;2021-2025sponsorizări  donațiiDirector Asistentul medical– Îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor cu un procent 10% personalului unității în procent de 5%;  Evidențe medicale, fișe
– Gestionarea eficientă a resurselor privind reabilitarea Grădiniței Nr. 7;– Elaborarea proiectului de buget,  proiectului de achiziții ale unității de învățământ;2021-2021Plan bugetarConsiliul de administrație Echipa de proiect  – Gradului de acoperire a investiției;  Rapoarte periodice
– Proiectarea realistă și fundamentată a bugetului care să acopere cheltuielile de întreținere, reparații și de investiții;– Întocmirea documentației aferente  privind investițiile și reparațiile pentru anul școlar în curs;  2021-2025resurse bugetare sponsorizări  donațiiConsiliul de administrație Asociațiile de părinți– Satisfacerea nevoilor beneficiarilor în raport de 90%;Rapoarte contabile
– Responsabilizarea factorilor educațional  în vederea gestionării surselor și identificării lor;– Extinderea achizițiilor pe SEAP;  2021-2024Resurse bugetare plan buget  Director Contabil Administrator patrimoniu CA– Achiziționarea  în proporție de 85% a materialelor specifice;Raport contabil Foto/ pliante
– Dotarea spațiilor educationale cu   mobilier modular, mijloace de învățământ, aparatură IT;  – Realizarea unei execuții bugetare transparente;  2021-2023Documente contabileDirector Contabil Administrator patrimoniu CA– Nr. săli integral dotate conform proiectului ; – Nr. de materiale laptopuri, calculatoare, camere web; – Creșterea bugetului cu fonduri  prin sponsorizări 2%  și 20% firme;Contracte de sponsorizare Liste de inventar  
– Responsabilizarea comunităţii, primăriei asociațiilor  de părinți  în susţinerea grădiniței;    – Atragerea de fonduri extrabugetare  prin organizarea unor târguri cu ocazia diferitelor evenimente;2021-2025Bugete Reprezentanți ai Primariei  Director, Consiliul de administrație Comunitatea locală  – Creșterea contribuției părinților  la bunul mers al grădiniței  în procent de 95%;  Raport periodic/ semestrial/ anual
– Identificarea relațiilor comunitare în vederea atragerii de noi fonduri;  – Alocarea  fondurilor necesare achiziționării materialelor aferente;2021-2024Referate de necesitate  Director Contabil Administrator patrimoniu CA– Realizarea unui ambient adecvat desfăşurării unui învăţământ de calitate;Acorduri parteneriat Procese verbale


VII.   ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII P.D.I.-ULUI

a. echipa de lucru:

 • întâlniri de informare, actualizare;
 • sedinţe de lucru pe termene fixate anterior tradițional și Online;
 • întâlniri cu membrii, CA , comisii , Comisia curriculum, CEAC, SCIM

b. echipa managerială:

 • acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP, CM. CEAC, SCIM , comisia cod etic.
 • rapoarte semestriale online;
 • rapoarte anuale online;
 • analiza rapoartelor CEAC, SCIM rapoarte transmise pe Platforma aferentă CEAC, SCIM la Primărie

c. responsabilii comisiilor metodice

 • planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;
 • rapoarte anuale/  semestriale şi lunare;
 • fişe de autoevaluare;
 • chestionare, minute ;
 • portofoliile membrilor comisiei;
 • asistenţe/interasistenţe;
 • activități  demonstrative;
 • acţiuni extracurriculare;
 • schimburi  de experienţă ;
 • activități ONLINE.

În elaborarea planului am consultat:

 • cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o;
 • reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptarile acestora și modul în care acestea au fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare;

          Consultările au fost realizate în perioada iunie – octombrie 2021, în perioada de elaborare a proiectului.

Pentru realizarea obiectivului propus se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor umane şi material- financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau nefavorabile, neanticipate. Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a obiectivului și se vor compara cu priorităţile stabilite. Realizările vor fi prezentate în consiliile profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie.

Evaluarea proiectului strategic va avea în vedere realizarea următorilor indicatori:

 • Atingerea obiectivului vizat prin proiectarea demersului  didactic  în vedere asigurarea condiţiilor optime de învățare;
 • Gradul de creștere al nivelului de siguranță în grădiniță și al preocupărilor privind starea bazei didactico-materiale;
 • Concordanța/ neconcordanța dintre ceea ce am planificat și ceea ce am obținut;
 • Evaluarea progresului în atingerea țintelor, adică gradul de avansare în raport cu obiectivele și termenele propuse;

Revizuirea planului se va face, de regulă, la inceputul anului școlar, în lunile septembrie – noiembrie, pe baza concluziilor desprinse din Raportul privind starea învățământului în grădiniță, în anul școlar încheiat, și pe baza propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai grădiniței.

                    Director,

              Prof. Șuta Doina